Сумливо
Дури сега сфаќам зошто те нема до мене: побрзо трчам.
- Матнио